Size Özel Kurslar     Fiyatlar     Çocuklar İçin Hızlı Okuma      Medyada Biz     Reklam Tarifemiz  
Üye Ol
  ANA SAYFA     KURS KAYIT FORMU     SORUN CEVAPLAYALIM     SIKÇA SORULAN SORULAR     HIZLI OKUMA TESTLERİ     İLETİŞİM  
Hızlı Okuma Bilgisayar Programı İle İlgili Tüm Bilgiler

 Anlayarak Hýzlý Okuma Bilgisayar Programý  Özeti

Türkçe'nin dil yapýsýna uygun olarak Türkiye'de gerçekleþtirilen ilk bilgisayar programý olan Anlayarak Hýzlý Okuma Bilgisayar Programý   Ý.T.Ü. öðretim elemanlarýndan Dr. Muhsin Kadýoðlu ve Yard. Doç. Dr. Zeki Coþkun tarafýndan ilk kez 1995 yýlýnda hazýrlanmýþtýr.
Programýn beþinci versiyonu piyasadadýr.
Anlayarak Hýzlý okuma Konusunda, Türkçe'nin Dil Yapýsýna Uygun olarak Türkiye'de gerçekleþtirilen ilk bilgisayar programý olma özelliðindeki programýmýz toplam sekiz ana bölümden oluþuyor. Bunlar;
Yavaþ Okuma Alýþkanlýklarýný Tanýma ve Terk Etme Teknikleri
Gözü Hýzlý Görmeye Alýþtýrma Teknikleri
Ritmik Görme Teknikleri
Geniþ Alaný Görme Teknikleri
Yatay Yönde Blok Okuma Teknikleri
Sütun Okuma Teknikleri
Zaman Aþamalý Okuma
Okuma Þekillerinin Kullanýlmasý
 
Programla Verilen Materyaller
Anlayarak Hýzlý Okuma Bilgisayar Programý   ile yanýnda kullaným klavuzu verilmektedir. Program?n “Yardým” menüsü, programýn ne þekilde kullanýlacaðýna iliþkin ayrýntýlý bilgiler vermektedir.
Dr. Muhsin Kadýoðlu'nun kaleme aldýðý ve Türkiye’de Anlayarak Hýzlý Okuma konusunda ilk kitap olma özelliðine sahip olan Anlayarak Çok Hýzlý Okuma Teknikleri adlý eserden elimizde mevcut olmasý durumunda program satýn alanlara birer adet vermekteyiz.
 
Fiyatlar
Kiþisel Kullanýmlar Ýçin                                     : 150 Avro karþýlýðý TL (+ % 24 Kdv)
 
Dershaneler, Özel Okullar ve Diðer Kurumlar
Ýçin 20 Kullanýcýya Açýk                                    :1100 Avro karþýlýðý TL (+ % 24 Kdv)
 
Anlayarak Hýzlý Okuma Bilgisayar Programý  Sipariþi
Anlayarak Hýzlý Okuma Bilgisayar Programý satýn almak isteyen kiþi ya da kurumlar, öncelikle ödemeleri gereken tutarý;
YAPI KREDÝ BANKASI-KOZYATAÐI ÞUBESÝ(Ýstanbul)
4943 1410 8066 4133 Numaralý Kart Hesabýna Muhsin Kadýoðlu adýna yatýrmalýdýr.
Ödemeyi yaptýktan sonra, ödeme dekontunu elektronik posta(e-mail) bilgi@hizlioku.org adresimize göndermeli ve ödeme hakkýnda bilgi vermelidirler. Bu iletide açýk adresleri yer almalýdýr.
Anlayarak Hýzlý Okuma Bilgisayar Programý   en geç 48 saat içinde adreslerine taahhütlü olarak gönderilecektir.
 
Programýn Güncellenmesi
Anlayarak Hýzlý Okuma Bilgisayar Programý güncellemelerinde eski kullanýcý lardan her yeni versiyon için sadece 50 Avro güncelleme bedeli istenecektir. Programýn güncellemelerinden edinmek istemeyenler, doðal olarak bu bedeli ödemeyeceklerdir.
 
Anlayarak Hýzlý Okuma Bilgisayar Programý  Yardýmý
Anlayarak Hýzlý Okuma Bilgisayar Programý   için yardýma ihtiyaç duyduðunuzda, her tür yardým e-posta yoluyla verilecektir.

-
Kişisel Gelişim Seminerleri
Elmek: bilgi@hizlioku.org ® Copyright 1998-2018 HIZLIOKUYUN
*Bu site, Dr. Muhsin Kadýoğlu'nun danışmanlığında hazırlanmış olup, Türkiye'nin ilk anlayarak hızlı okuma sitesidir.