Size Özel Kurslar     Fiyatlar     Çocuklar İçin Hızlı Okuma      Medyada Biz     Reklam Tarifemiz  
Üye Ol
  ANA SAYFA     KURS KAYIT FORMU     SORUN CEVAPLAYALIM     SIKÇA SORULAN SORULAR     HIZLI OKUMA TESTLERİ     İLETİŞİM  
Anlama Puanını Artırma Teknikleri

H?zl? okuma ihtiyac? duyanlar?n en büyük endi?esi “h?zl? okudu?unda anlayamama” olarak ortaya ç?kmaktad?r. Ancak haf?za ve gözle ilgili yap?lan ara?t?rmalar yava? okuyanlar?n okuduklar?n? bilgi da?arc???na alma ve bunlar? kullanma kabiliyetlerinin h?zl? okuyuculara göre son derece yava? oldu?una kesinlik kazand?rm??t?r. Bunun için, Dr. Muhsin Kad?o?lu'nun ilgili kitab?ndaki Okuma ve Anlama ba?l??? ile, SQ3R ba?l???nda verilen çal??malar? tamamlamal?s?n?z.
Zaman zaman okuduklar?n?z? anlama nispetinizi objektif bir biçimde tespit etmelisiniz.
Al??t?rma metinlerini okudu?unuzda anlay?? puanlar?n?z?n tespiti için konularla ilgili sorular verilmi?tir. Kendi geli?menizi gözleyebilmeniz için kitab?n son bölümünde verilen okuma ve anlay?? i?leme kartlar?na yerle?tirmenizde fayda vard?r.
Verilen egzersizleri belirtilen zaman dilimleri içersinde verimli bir ?ekilde tamamlamak suretiyle kitaptan iyi bir istifade düzeyine ula?abilmeniz mümkündür. Ancak d??ar?dan bak?ld???nda çok kolay görülen egzersizlerin özellikle blok okumaya ba?land???nda hayli zorla?t??? görülecektir. Fakat istenilenleri eksiksiz yapt???n?zda bu zorluklar? kolayl?kla a?abileceksiniz.
Son yüzy?lda yaz?l? materyallerle odyovisual teknikler aras?nda ba?layan yar??ta televizyon, video, radyo v.b. araçlardan elde edilen bilgiler yaz?l? kaynaklar?n önüne geçemedi. Yak?n gelecekte de odyovisual tekniklerin yaz?l? kaynaklara vuraca?? darbeler artacak fakat yaz?l? kaynaklar?n?n yerini alacak güçte görünmüyor. Bunu unutmadan, anlayarak h?zl? okuma egzersizlerinizi eksiksiz tamamlay?n?z.
 
Nereden Ö?renebilirsiniz?
Anlayarak h?zl? okuma kitaplar?ndan ve h?zl? okuma ile ilgili materyallerden bu çal??may? verimli yapabilirsiniz. Çal??malar?n?zda basit, orta, a??r gibi farkl? metin türlerini kullanman?z gerekti?ini unutmay?n?z. Bu çal??ma, Türkçe'nin Dil Yap?s?na Uygun Anlayarak H?zl? Okuma Bilgisayar Programlar? içinde de yer almaktad?r.
 

-
Kişisel Gelişim Seminerleri
Elmek: bilgi@hizlioku.org ® Copyright 1998-2018 HIZLIOKUYUN
*Bu site, Dr. Muhsin Kadýoğlu'nun danışmanlığında hazırlanmış olup, Türkiye'nin ilk anlayarak hızlı okuma sitesidir.