Size Özel Kurslar     Fiyatlar     Çocuklar İçin Hızlı Okuma      Medyada Biz     Reklam Tarifemiz  
ye Ol
  ANA SAYFA     KURS KAYIT FORMU     SORUN CEVAPLAYALIM     SIKÇA SORULAN SORULAR     HIZLI OKUMA TESTLERİ     İLETİŞİM  
Şekillerle Okuma Teknikleri

 

H?zl? okuma belli ?ekillerde yap?labilir. Okuma esnas?nda bu ?ekillere tam manas?yla uyulmas? beklenir ve her ?eklin en yüksek h?z limitine ula??l?rken di?er ?ekli kullanma zorunlulu?u sizin ihtiyac?n?zla birlikte ortaya ç?kar.
Okuma ?ekillerini kitaptan uygulayacaksan?z, ?ekillerin verildi?i bölümde bunlara ait göz duru?u noktalar? uygulamalar? ile gösterilmeye çal???lm??t?r. Okuma ?ekillerini verimli bir ?ekilde uygulayabilmek için, en az?ndan bir bak??ta 3 kelime okuyabiliyor olmal?s?nz.
 
Nereden Ö?renebilirsiniz?
Anlayarak h?zl? okuma kitaplar?ndan ve h?zl? okuma ile ilgili materyallerden bu çal??may? verimli yapabilirsiniz.

-
Kiþisel Geliþim Seminerleri
Elmek: bilgi@hizlioku.org ® Copyright 1998-2013 HIZLIOKUYUN
*Bu site, Dr. Muhsin Kadýoðlu'nun danýþmanlýðýnda hazýrlanmýþ olup, Türkiye'nin ilk anlayarak hýzlý okuma sitesidir.