Size Özel Kurslar     Fiyatlar     Çocuklar İçin Hızlı Okuma      Medyada Biz     Reklam Tarifemiz  
Üye Ol
  ANA SAYFA     KURS KAYIT FORMU     SORUN CEVAPLAYALIM     SIKÇA SORULAN SORULAR     HIZLI OKUMA TESTLERİ     İLETİŞİM  
Ritmik Görme Teknikleri

 

Ritmik hareket al??kanl???n? elde etmemi? bir göz ile h?zl? okuma yap?lmas? mümkün de?ildir. H?zl? okuma yapmak isteyen ki?inin gözleri hem geni? alan? görme al??kanl???n?, hem h?zl? görme al??kanl???n? hem de ritmik görme al??kanl???n? elde etmi? olmal?d?r. Aksi halde, yap?lan okumaya h?zl? okuma denemez. Yap?lan okuma blok okumadan öteye gidemez.
Ritmik görme, h?zl? okuma al??kanl???n?n kazan?lmas?nda ileri derecede h?zl? okumaya haz?r olmak bak?m?ndan mühimdir. Bir ba?ka ifadeyle, ritmik görme al??kanl???n? elde edemeyen birinin h?zl? okumay? verimli yapmas? mümkün de?ildir.
Ritmik görme al??kanl???n?n yerle?mesi için kitaptan çal???yorsan?z, eser içinde verilen al??t?rmalarda da kademe esas?n?n benimsendi?i unutulmamal?d?r. Ritmik görme için verilen rakam ve çizim çal??malar?n? tamamlamal?s?n?z.
 
Nereden Ö?renebilirsiniz?
Anlayarak h?zl? okuma kitaplar?ndan ve h?zl? okuma ile ilgili materyallerden bu çal??may? verimli yapabilirsiniz. Ancak, çal??malar?n?zda farkl? h?z basama?? kullanman?z mümkün olmaz. Bu çal??man?n verimli yap?labilmesi için muhakkak Türkçe'nin Dil Yap?s?na Uygun Anlayarak H?zl? Okuma Bilgisayar Programlar?na ihtiyaç vard?r.

-
Kişisel Gelişim Seminerleri
Elmek: bilgi@hizlioku.org ® Copyright 1998-2018 HIZLIOKUYUN
*Bu site, Dr. Muhsin Kadýoğlu'nun danışmanlığında hazırlanmış olup, Türkiye'nin ilk anlayarak hızlı okuma sitesidir.