Size Özel Kurslar     Fiyatlar     Çocuklar İçin Hızlı Okuma      Medyada Biz     Reklam Tarifemiz  
Üye Ol
  ANA SAYFA     KURS KAYIT FORMU     SORUN CEVAPLAYALIM     SIKÇA SORULAN SORULAR     HIZLI OKUMA TESTLERİ     İLETİŞİM  
Geniş Alanı Görme Teknikleri

 

H?zl? okuman?n üçüncü basama??n? blok okuma te?kil eder. Blok okumada geni? alan? görme teknikleri üzerinde ?srarl? çal??malar ile mümkün olabilir. Yava? okuyucular, sat?rdaki kelimeleri tek tek okumak yerine, geni? alan? görmeye ba?lad?klar?nda bir bak??ta iki, üç, dört kelime görmeye ba?larlar. Öncelikle ikili kelime bloklar?ndan ba?lanmak suretiyle üçlü, dörtlü kelime bloklar? ?eklinde devam edilir.
Bunun için kitaplardaki yan yana kelime, harf ve rakam okuma çal??malar? tamamlanmal?d?r. Bunun yan?nda, mümkün oldu?unca ANLAYARAK HIZLI OKUMA B?LG?SAYAR PROGRAMLARI(AHOB?P) kullan?lmal?d?r.
Bir bak??ta üç kelimeyi görüp okuyabilenler gazete ve dergi sütunlar?n? yukar?dan a?a??ya okuyabilecek seviyeye gelirler. Blok okuma yönteminin benimsenmesinin kolayla?t?r?labilmesi için hece say?lar?na dikkat edilen a?amal? kelime bloklar? verilmi?tir. Böylelikle okuyucu as?l görme alan?n? da kullanmay? ö?renir.
 
Nereden Ö?renebilirsiniz?
Anlayarak h?zl? okuma kitaplar?ndan ve h?zl? okuma ile ilgili materyallerden bu çal??may? verimli yapabilmek mümkün de?ildir. Bu çal??man?n verimli yap?labilmesi için muhakkak Türkçe'nin Dil Yap?s?na Uygun Anlayarak H?zl? Okuma Bilgisayar Programlar?na ihtiyaç vard?r.

-
Kişisel Gelişim Seminerleri
Elmek: bilgi@hizlioku.org ® Copyright 1998-2018 HIZLIOKUYUN
*Bu site, Dr. Muhsin Kadýoğlu'nun danışmanlığında hazırlanmış olup, Türkiye'nin ilk anlayarak hızlı okuma sitesidir.