Size Özel Kurslar     Fiyatlar     Çocuklar İçin Hızlı Okuma      Medyada Biz     Reklam Tarifemiz  
ye Ol
  ANA SAYFA     KURS KAYIT FORMU     SORUN CEVAPLAYALIM     SIKÇA SORULAN SORULAR     HIZLI OKUMA TESTLERİ     İLETİŞİM  
Gözü Hızlı Görmeye Alıştrrma Teknikleri

 

Yava? okuma al??kanl?klar?ndan en önemlisi olarak, gözü h?zl? görmeye al??t?rmak gerekmektedir.
Yava? görme al??kanl???n?n ortadan kald?r?lmas? için gözü h?zl? görmeye al??t?rma egzersizleri, eksiksiz olarak yap?lmal?d?r. Bu basama??n en üst seviyede verimle tamamlanabilmesi için, mümkün oldu?unca ANLAYARAK HIZLI OKUMA B?LG?SAYAR PROGRAMLARI kullan?lmal?d?r. Bu al??t?rmalar? yaparken okuyucunun gözüne ait alanlar? tan?m?? olmas? gerekiyor. As?l görme alan? ile farketme alanlar?n? kolayl?kla ay?rt edebilen daha sonra görüntü, bakarak veya görüntü-bakarak okumam? yapaca??na kolay karar veriyorlar.
Nereden Ö?renebilirsiniz?
Anlayarak h?zl? okuma kitaplar?ndan ve h?zl? okuma ile ilgili materyallerden bu çal??may? verimli yapabilmek mümkün de?ildir. Bu çal??man?n verimli yap?labilmesi için muhakkak Türkçe'nin Dil Yap?s?na Uygun Anlayarak H?zl? Okuma Bilgisayar Programlar?na ihtiyaç vard?r.

-
Kiþisel Geliþim Seminerleri
Elmek: bilgi@hizlioku.org ® Copyright 1998-2013 HIZLIOKUYUN
*Bu site, Dr. Muhsin Kadýoðlu'nun danýþmanlýðýnda hazýrlanmýþ olup, Türkiye'nin ilk anlayarak hýzlý okuma sitesidir.