Size Özel Kurslar     Fiyatlar     Çocuklar İçin Hızlı Okuma      Medyada Biz     Reklam Tarifemiz  
Üye Ol
  ANA SAYFA     KURS KAYIT FORMU     SORUN CEVAPLAYALIM     SIKÇA SORULAN SORULAR     HIZLI OKUMA TESTLERİ     İLETİŞİM  
Hızlı Okuma Kitabımız


 

Türkiye’de anlayarak hýzlý okuma konusundaki ilk kitap 1989 yýlýnda Muhsin Kadýoðlu tarafýndan yazýlmýþtýr. Bu manada, Türkiye’de anlayarak hýzlý okumanýn geniþ kitlelere yayýlmasýnda Dr. Muhsin Kadýoðlu öncü olmuþtur.
Kitabýn ilk yedi baskýsý Veli Yayýnlarý arasýnda çýkmýþtý. Kitabýn ilk altý baskýdaki adý Anlayarak Çok Hýzlý Okuma Teknikleri ve Ýyi Anlama Yöntemleri þeklindeydi. Muhsin Kadýoðlu, eserin yedinci baskýsýndan itibaren Anlayarak Çok Hýzlý Okuma Teknikleri adýný kullanmýþ, iyi anlama konusunda da Ýyi Anlama Yöntemleri adýyla baþka bir eser yayýnlamýþtýr.
Ýlk sekiz baskýsýnda 125 bin satýþ rakanýna ulaþan bu eser, kendi alanýnda bir satýþ rekoruna imza atmýþtýr.
Anlayarak Çok Hýzlý Okuma Tekniklerinin 10. ve 11. baskýsý Postiga Yayýnevi tarafýndan okuyucuya sunulmuþtur. www.postigayayinlari.com
Anlayarak Çok Hýzlý Okuma Teknikleri adlý eser, pek çok basýn organý tarafýndan okurlara tavsiye edilmiþtir. Söz konusu eser hakkýnda medya kuruluýlarýnýn neler yazdýðýný merak ediyorsanýz, sitemizdeki ilgili baþlýklara týklayabilir ve okuyabilirsiniz.

 Kişisel Gelişim Seminerleri
Elmek: bilgi@hizlioku.org ® Copyright 1998-2013 HIZLIOKUYUN
*Bu site, Dr. Muhsin Kadýoğlu'nun danışmanlığında hazırlanmış olup, Türkiye'nin ilk anlayarak hızlı okuma sitesidir.