Size Özel Kurslar     Fiyatlar     Çocuklar İçin Hızlı Okuma      Medyada Biz     Reklam Tarifemiz  
Üye Ol
  ANA SAYFA     KURS KAYIT FORMU     SORUN CEVAPLAYALIM     SIKÇA SORULAN SORULAR     HIZLI OKUMA TESTLERİ     İLETİŞİM  
Dr. Muhsin Kadıoğlu Kimdir?


Türkiye’nin Ýlk Hýzlý Okuma Teknikleri Kitabýnýn Yazarý...

Giresun'da doðdu.  ÝTÜ Deniz Ulaþtýrma ve Ýþletme Mühendisliði Bölümü’nde Öðretim Görevlisi Doktor olarak görevlidir.

Yazar, Anlayarak Çok Hýzlý Okuma konusunda Türkiye’de iki ilki gerçekleþtirmiþtir. 1989 yýlýnda Türkiye’deki ilk hýzlý okuma kitabýný (Anlayarak Çok Hýzlý Okuma Teknikleri) yazdý. Bu eser, Türkiye’deki büyük medya kuruluþlarýnýn hemen hepsi tarafýndan tavsiye edilmiþtir. Yazar, anlayarak hýzlý okumanýn halk sathýna yayýlmasýna öncülük etmiþ, Türkiye’de anlayarak hýzlý okuma konusundaki ilk internet sitesi olan www.hizlioku.org sitesini kurmuþtur. Yazar, anlayarak hýzlý okuma konusunda Harp Akademileri’nde dersler vermiþtir.

Kadýoðlu, Türkçenin dil yapýsýna uygun olan anlayarak hýzlý okuma konusundaki ilk bilgisayar programýný 1991 yýlýnda geliþtirmiþtir.

Birlik Vakfý’nda 1989 yýlýnda kurduðu Anlayarak Hýzlý Okuma Araþtýrma, Geliþtirme ve Uygulama Merkezinde(Hogum) 2007 yýlýna kadar pek çok ilgilinin hýzlý okumasýný geliþtirmiþtir.

Daha çok yarýnýn dünyasý ile ilgilenen yazar, uluslar arasý politika ve strateji konularýnda çeþitli dergilerde  makaleler yazmýþ, bir televizyonda 6 ay süreyle program yapmýþtýr.

Muhsin Kadýoðlu, çeþitli sivil toplum örgütlerinde de görevler almýþtýr.

Çeþitli sivil toplum örgütleri tarafýndan yazara pek çok plaket ve teþekkür belgesi verilmiþtir.

Çeþitli internet sitelerinin kurucusu ve yöneticisi olan yazar, 1999 yýlýnda Yarýn Araþtýrmalarý Merkezi’ni kurmuþtur. (www.yamer.org)

Kadýoðlu, Ýstanbul’un fethinin 550. yýlý münasebetiyle Ýstanbul’da yaþayan 550 þair ve yazarýn el yazýsýyla hazýrlanan ve  Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yayýnlanan “Fethin 550. Yýlýnda Ýstanbul Þairleri-Yazarlarý” adlý eserde de yer almýþtýr.

Yazarýn, ulusal ve uluslar arasý yayýnlanmýþ pek çok bilimsel makalesi vardýr. Yazarýn yayýnlanmýþ diðer kitaplarý þunlardýr: Anlayarak Çok Hýzlý Okuma Teknikleri (10. Baský), Ýyi Anlama Yöntemleri, Yavuz Býyýklýlardan Býyýksýzlara, Küresel Sorunlara Karþý Ulusal Tavýr (3. Baský), Küresel Düþün Ulusal Davran, Polonya'da Türk Ýzleri.

Yazarýn yakýnda yayýnlanacak eserleri ise þunlardýr:

Okyanuslar ve Denizler-Dünden Yarýna Stratejik Bir Yaklaþým, Kim Bu Ulusalcýlar? Avrupa Birliði’ne Karþýyým Öyleyse Beni Vurun!, Benim Babam Neden Yok Baba (Hikaye), Single Party’de Ararken Chat’te Buldum (Hikaye), Altýn Çocuklar(Roman).

Yazarýn her türlü eleþtiriyi ve katkýyý dikkate alacaðýndan emin olarak iletiþim için kadioglu@hizlioku.org e-posta adresini kullanabilirsiniz.


Kişisel Gelişim Seminerleri
Elmek: bilgi@hizlioku.org ® Copyright 1998-2013 HIZLIOKUYUN
*Bu site, Dr. Muhsin Kadýoğlu'nun danışmanlığında hazırlanmış olup, Türkiye'nin ilk anlayarak hızlı okuma sitesidir.