Size Özel Kurslar     Fiyatlar     Çocuklar İçin Hızlı Okuma      Medyada Biz     Reklam Tarifemiz  
Üye Ol
  ANA SAYFA     KURS KAYIT FORMU     SORUN CEVAPLAYALIM     SIKÇA SORULAN SORULAR     HIZLI OKUMA TESTLERİ     İLETİŞİM  
SIKÇA SORULAN SORULAR


  Hızlı Okuma Kurslarında yapılması istenen egzersizler için, günde ortalama ne kadar vakit ayırılması gerekiyor?

Bu egzersizler için günde ortalama 60 dakika egzersiz istenmektedir. Bu egzersizleri sayfa sayýsý olarak ifade etmek gerekirse; kiþi yeni yöntemle günde A 4 boyutunda 20 sayfa egzersiz yapmalýdýr. Bu egzersizleri yaparken, hýzlý okuma kurslarýnda iþaret edilen yavaþ okuma alýþkanlýklarýný terketmiþ olmalý, yüksek göz hýzý kullanmalýdýr.

 

  Hýzlý Okuma Kurslarýnda baþarýlý olabilmek için öncelikle nelere dikkat etmelidir?

Öncelikle dikkat edilmesi gereken þey, egzersizlerin günü gününe ve eksiksiz olarak yapýlmasýdýr.
Çünkü, hýzlý okuma kurslarý 18 saattir. Diyelim ki, sizlere ilk 3 saatlik ders sonunda verilen egzersizleri 6-8 saatler arasýnda hocanýn izleyeceði tarzda tamamlamamýþsanýz, veya hýç yapamamýþ/yapmamýisanýz ciddi bir sorunla karþý karþýyasýnýz demektir. Çünkü, hýzlý okuma egzersizlerinde yanlýþ egzersiz yapma ihtimali her zaman için vardýr. Diyelim ki, ilk 3 saatten sonra verilen egzersizleri yapmadýnýz. 6-8 saatler arasýnda yapmak üzere ertelediniz. Egzersizlerinizi yaptýðýnýzda, hoca size bazý þeyleri yanlýþ ?al??t???n?z? söylerse, doðru egzersizleri ancak 9. saatten sonra yapabilirsiniz. Halbuki, 9. saatten sonra hýzlý okuma kurslarý bitiþ eðilimine girmiþtir. O nedenle, hýzlý okuma kurslarýndan elde edeceðiniz verim düþük kalacaktýr.

 

  Hýzlý Okuma Kurslarý, kaç kiþilik sýnýflarda veriliyor?

Hýzlý okuma kurslarý, on en fazla 14 kiþilik sýnýflarda veriliyor.

 

  Hýzlý Okuma Kurslarý, kaç saattir?

Hýzlý okuma kurslarý, toplam 18 saattir. Ancak, kurs dýþýnda günde bir saat olmak üzere, ortalama 18 saatlik egzersiz istenmektedir.

 

  Bu egzersizler nasýldýr?

Egzersizlerin neler olduðunu týklayarak görebilir, bu egzersizlere iliþkin metinleri bilgisayarýnýza yükleyebilirsiniz.

 

  Herkes hýzlý okumayý öðrenebilir mi?

Evet, herkes hýzlý okumayý öðrenebilir. Ancak, kiþisel olarak elde edilecek verim bir takým þartlara baðlýdýr. Göz kaslarýnýn durumu, geniþ alaný görme kabiliyeti, görme bozukluklarý, ileri yaþtan kaynaklananan bazý nedenlerle hýzlý okuma veriminizde farklýlýklar ortaya çýkabilir.

 

  Hýzlý okuma kurslarýnda baþarý seviyesi nedir?

Hýzlý okuma kurslarýnda baþarý seviyesi yüzde 75'in üstündedir.

 

  Hýzlý Okuma Kurslarýnda baþarýsýzlýk nedenleri sadece egzersiz yapmamakla sýnýrlý mýdýr?

Deðildir elbette. Bizler, yaptýðýmýz araþtýrmalarda baþarýsýzlýk nedenlerini 3 ana baþlýk altýnda toplamýþ bulunuyoruz. Bu nedenler

  • Hocadan kaynaklanan nedenler (% 10 )
  • Egzersizleri günü gününe ve tam olarak yapmamaktan kaynaklanan nedenler ( % 10)
  • Çeþitli vesilelerle, egzersiz yapmamaktan kaynaklanan nedenler

 

  Hýzlý Okuma Kurslarýnda yapýlmasý istenen egzersizler nasýldýr? Kiþi, kendi kendine bu egzersizleri yapmakta çok mu zorlanýyor?

Hýzlý okuma kurslarýnda kiþinin okuma alýþkanlýðý tümden yenileniyor. O nedenle, yapýlmasý istenen egzersizler klasik okumalarýnýzla yapýlacak türden egzersizler deðildir. Mesela, bilgisayar programý ile yapýlan geniþ alaný görme çalýþmasý sonrasýnda bu çalýþmada elde edilen baþarýnýn metin üzerine aktarýlmasý beklenir. Kiþi, bilgisayar programýnda farklý, metin üzerinde farklý baþarý seviyeleri üretebilir. Önemli olan, hýzlý okuma egzersizlerinin hýzlý okumanýn mantýðýna göre yapýlmasýdýr.

 

  Hýzlý Okuma Kurslarýnda hiç baþarýlý olamayan var mý?

Elbette var. Bize göre, en ileri yaþtaki kimseler bile sýký bir çalýþma ile okuma hýzlarýný 2 kat artýrabilirler. Yani, ileri yaþlarda dakikada 150 kelime okuyan birisi 450 kelimeye kadar çýkabilir. Belki, bu hýz artýþýný saðlamak için diðerlerine göre 2-3 kat daha fazla çalýþmasý gerekir ama, muhakkak bu baþarýyý elde edebilir.

Genç ve orta yaþ gruplarýndaki insanlar, -eðer ciddi göz kusurlarý yoksa ve egsersizlerini yeteri kadar ve günü gününe yapýyorlarsa- ortalama 4 kat hýz artýþý saðlayabilirler.

Bize göre, bu artýþ deðerinin altýnda kalanlar hýzlý okuma kurslarýnda baþarýlý olamamýþlardýr.

 

  Peki, yavaþ okuma alýþkanlýklarý nelerdir?

Ana baþlýklar halinde söylemek gerekirse, yavaþ okuma alýþkanlýklarý;

A - Okumaya Satýr Baþýndan Baþlamak

B - Okuma Esnasýnda Satýr Sonuna Kadar Devam Etmek

C - Okuma Esnasýnda Göz Hýzý Kullanmamak

D - Göz Ritmi Kullanmamak

E - Sýk Sýk Geriye Dönüþler Yapmak ( - satýr paragraf dönüþleri v.b -)

F - Satýrdaki Kelimeleri Tek Tek Okumak

G - Ýçten Sesli Okumak

H - Diðerleri

þeklinde sýralanabilir. Söz konusu hatalarýn hýzlý okumaya ne tür etkilerinin olduðunu öðrenmek istiyorsanýz, baþlýk öncesindeki harfe ya da butona týklayýnýz.

 

  Hýzlý Okuma Kurslarý Sonrasýnda Baþarý Seviyemizin Ne Olacaðýný Baþlangýçta Hesaplamamýz Mümkün müdür?

Evet. Bir kiþinin hýzlý okuma kurslarý sonrasýnda varabileceði en üst noktayý hesap edebilmek mümkündür. Ancak, bu hesapta ortaya çýkan deðer; kiþinin yeterli egzersiz ve doðru egzersiz pyapmasý durumunda ortaya çýkabilir. Yani, dakikada 1800 kelime okuma potansiyeline sahip olan bir kiþi, hýzlý okuma kurslarýný sadece 500 kelime okuyarak bitirebilir. Öte taraftan, hýzlý okuma potansiyeli sadece 650 kelime olan biri de, kurslarý 650 kelimeyle bitirebilir.

Burada önemli olan, kiþinin egzersizlerini günü gününe ve eksiksiz olarak yaparken, hýzlý okumanýn temel ilkelerini gözden uzak tutmamasýdýr.

 

  Göz Ritmi Denilen Þey Nedir?

Göz, durduðu anlarda okur. Yavaþ okuyucularda da, hýzlý okuyucularda da okuma esnasýnda göz, belli sayýda duruþ yapar. Hýzlý okumada öncelikli olarak gözlerin duruþ noktalarý sistematize edilir. Daha sonra, göz duruþu noktalarý arasýnda seri göz hareketleriyle geçiþ istenir. Ýki göz duruþu arasýnda kullanýlan hýza göz hýzý, göz duruþu noktalarý arasýndaki geçiþe de göz ritmi adý verilir.

 

  Göz Ritmi, Hýzlý Okumayý Nasýl Etkiler?

Göz ritmini yüksek hýza çýkartamayan bir kimse, hýzlý okuma yapamaz. Hýzlý okumayý öðrenmeyen bir kiþi dakikada 150 kelime okuyorsa, 150 göz duruþu yapýyor demektir. Her bakýþta tek kelime okuduðuna göre, demek ki 150 kelime okuyabilir. Ancak, az heceli bazý kelimelerin ard arda gelmesi durumunda iki, nadiren de üç kelimeyi birden görebilir. Bu durumda, göz duruþu sayýsý 150'den daha az demektir. Aksi durumlar da söz konusudur. Yani, geniþ alaný görmeyi öðrenmemiþ bir kiþi "alacaklýlar", "karahisarlýlar" gibi çok heceli kelimeleri iki göz duruþuyla okuyabilirler. Genel bir ifadeyle söylemek gerekirse, hýzlý okumayý bilmeyen bir kiþi dakikada 150 kelime okuyorsa, dakikada 150 göz duruþu yapýyor demektir.


Hýzlý okumada, öncelikle örneðin dakikada 150 olan göz duruþu sayýsýnýn 300'e, 400'e çýkartýlmasý hedeflenir. Yaptýðýmýz çalýþmalar bize, göz ritmi deðerlerinin yüzde 100 ve daha yüksek oranda artýrýlabildiðini bizlere göstermiþtir.


Bilindiði gibi, anlayarak hýzlý okuma öðrenen insanlar satýrdaki kelimeleri görme alanlarýnýn boyutuna göre ikili, üçlü, dörtlü veya beþli kelime bloklarý halinde okumaktadýrlar. Bir bakýþta beþ kelimeyi görmek çok olduðu gibi, bir bakýþta altý kelimeyi görmek hemen hemen imkansýzdýr. Ya da Tanrý'nýn çok az insana bahþettiði özel bir yetenektir.

Peki, öyleyse insanlar nasýl 1500 kelime okuyorlar. Bir büyük yalanla, bir büyük sahtekarlýkla mý karþý karþýyayýz?

Deðil elbette.. Hýzlý okumayý öðrenmeye çalýþan biri göz hýzýný yüksek tutmayýp mevcut hýzýný muhafaza ederek hýzlý okuma yapmaya çalýþýrsa, o kiþinin yaptýðý okumaya hýzlý okuma denemez. Çünkü, 150 kelime okuyan bir kiþi 150 göz duruþu yapýyorsa; her bakýþta 2 kelime görerek yapacaðý okumada 300, her bakýþta 3 kelime görerek yapaaðý okumada 450 ve nihayet her bakýþta 4 kelime görerek yapacaðý okumada 600 kelime/dakika hýzýnýn üstüne çýkamaz.

Peki, daha yüksek hýzlara nasýl ulaþýlacak?

Kiþi, öncelikle dakikada 150 olan göz ritmi sayýsýný 300-350'ye çýkartacak. Arkasýndan, bir bakýþta gördüðü kelime sayýsýný tek kelimeden ortalama 4 kelimeye yükseltecek. Böylelikle 350*4=1400 kelime/dakika hýz barajý üretecek. Hýzlý okuma egzersizlerini sürekli yüksek hýzla yaparsa, ürettiði bu hýz barajýna yaklaþacak. Eðer, egzersizlerini düþük göz temposunda yaparsa çok doðal olarak bu hýza ulaþamayacak.

Bu bakýmdan, göz ritminin hýzlý okumada çok önemli bir yeri vardýr.

 

  Ýdeal Bir Ýnsanýn Göz Ritmi Sayýsý Dakikada Ne Olmalýdýr?

Bununla ilgili olarak kesin bir þey söylenemez. Ancak, yaptýðýmýz çalýþmalarda ortaya çýkan sonuç þudur: Eðer ciddi derecede göz kusuru yoksa 40-45 yaþ gurubuna kadar olan þahýslar ortalama 1000 kelimelik hýz barajý üretebilmektedirler. Daha genç yaþlarda bu hýz barajý daha yüksek gerçekleþmektedir.

Çevrenizdeki çoðu insanýn dakikada 200 kelime bile okuyamadýðýný göz önüne alýrsanýz, dakikada 1000 kelime hýzýnýn önemini daha kolay anlayabilirsiniz.

 

  Peki, Dakikada Kaç Kelime Okuduðumu Nasýl Ölçebilirim?

Dakikada kaç kelime okuduðunuzu ölçmek için Okuma Testleri bölümümüzde verilen on ayrý metinden birini veya bir kaçýný kullanabilirsiniz. Dilerseniz, bu sayfalarý arkadaþlarýnýza göndermek suretiyle onlarýn da dakikada kaç kelime okuduklarýný ölçmelerine yardýmcý olabilirsiniz.

 

  Okuduðum Metinlerdeki Anlama Puanýmý Nasýl Ölçebilirim?

Dakikada kaç kelime okuduðunuzu ölçtükten sonra, okuduðunuz metne iliþkin Anlama Testleri ni ilgili bölümden cevaplamalýsýnýz. Bu sayede, okuduðunuz metindeki anlama puanýnýzýn ne olduðunu kolaylýkla bulabilirsiniz.

 

  Daha Geniþ Alaný Nasýl Görebilirim?

Geniþ alaný görmek için, hýzlý okuma kurslarýnda bilgisayar programlarýndan istifade edilmektedir. Bilgisayar programý sayesinde hem geniþ alaný görme, hem de hýzlý görme çalýþmasý birlikte yapýlmaktadýr.

Bilgisayar programýnda, kelimler üzerinde yapýlan geniþ alaný görme çalýþmalarý;

iki heceli iki kelime

üç heceli iki kelime

dört heceli iki kelime
þeklinde yürütülmektedir. Ayný basamaklar, üçlü ve dörtlü kelime bloklarý için de kullanýlmaktadýr.


Rakamlar üzerinde ve þekiller üzerinde geniþ alaný görme çalýþmalarý için bilgisayar programýný görmelisiniz.

 

  Bilgisayar Programý Olmadan Hýzlý Okuma Öðrenilemez mi?

Kesinlikle öðrenilemez. Çünkü, bilgisayar programý sayesinde gözü hýzlý görmeye alýþtýrma çalýþmalarýnda ve geniþ alaný görme çalýþmalarýnda çok farklý hýz basamaklarý kullanýlabilmektedir. Yani, önce dakikada 800 kelime hýzýnda 3 kelime blokunu göreceksiniz ki, arkasýndan 1200 kelime hýzýnda görebilesiniz.

Bazýlarý, geniþ alaný görmek ve hýzlý görmek için "Tachistoscope" kullandýklarýný adeta övünerek söylemektedirler. Tachistoscope 1945'li yýllarda icad edilmiþ bir hýzlý görme aletidir. Bu gün için, bilgisayar programlarý sayesinde Tachistoscope tamamen çað dýþý kalmýþtýr. Çünkü, tachistoscope'de bir iki farklý hýz kullanýlabiliyorken, bilgisayar programýnda kullanýlan hýz aralýklarý onbinlerle ifade edilebilir.

 

  Kurslara Katýlmadan, Hýzlý Okuma Bilgisayar Programý Ýle Hýzlý Okuma Öðrenilebilinir mi?

Hýzlý okuma bilgisayar programlarý ile ciddi hazýrlanmýþ bir hýzlý okuma bilgisayar programý kullaným klavuzu; günlük çalýþma programý birlikte verilmiþse, çalýþmalar hýzlý okuma kitabýyla destekleniyorsa, verilen egzersizleri uygulamak kaydýyla hýzlý okuma öðrenilebilinir. Ancak, hiç bir halde hýzlý okuma kurslarýndan elde edilecek verim elde edilemez. Çünkü, hýzlý okuma egzersizleri yapýlýrken ortaya çýkan sorunlarýn giderilmesinde hýzlý okuma hocasýnýn çok önemli bir rolü vardýr. Bilgisayar programýyla çalýþýrken, hoca desteðinden mahrum kalacaksýnýz.Kişisel Gelişim Seminerleri
Elmek: bilgi@hizlioku.org ® Copyright 1998-2018 HIZLIOKUYUN
*Bu site, Dr. Muhsin Kadýoğlu'nun danışmanlığında hazırlanmış olup, Türkiye'nin ilk anlayarak hızlı okuma sitesidir.