Size Özel Kurslar     Fiyatlar     Çocuklar İçin Hızlı Okuma      Medyada Biz     Reklam Tarifemiz  
Üye Ol
  ANA SAYFA     KURS KAYIT FORMU     SORUN CEVAPLAYALIM     SIKÇA SORULAN SORULAR     HIZLI OKUMA TESTLERİ     İLETİŞİM  
Hızlı Oku, Çok Yaşa... Hürriyet (10 Haziran 1993)


Bu işin ülkemizdeki uzman ve öğreticilerinden Muhsin Kadıoğlu'nun 20 saatlik hızlı okuma semineri sonunda dakikada 23 bin kelimeye kadar (neredeyse küçük bir kitap) okuyabileceğimi
Hızlı Oku, Çok Yaşa...
Hýzlý okuma deyince, herkes gibi benim de aklýma Woody Ailen'e ait olduðu söylenen gerçekten güzel espri gelir.
Dostoyevski'nin Karamazof Kardeþleri'ni 'hýzlý' yöntemle okuyan komedyene romanýn konusunu sor¬muþlar:
- Rusya'da geçiyordu, demiþ...
Neden bilmem, yýllardýr gündemde olan hýzlý oku¬maya karþý hep kuþkuyla bakmayý sürdürmüþümdür. Bu iþin ülkemizdeki uzman ve öðreticilerinden Muhsin Kadýoðlu'nun 20 saatlik hýzlý okuma semineri sonunda dakikada 23 bin kelimeye kadar (neredeyse küçük bir kitap) okuyabileceðimi öðrenince, artýk kuþkuyla bakmayý da býraktým, bir daha o yana hiç bakmamaya karar verdim. Zira yine Kadýoðlu'nun bizzat yaptýðý ölçüme göre ben, dakikada sadece 120 kelime okuyabiliyordum.
Ne ki, Kadýoðlu ikna edici bir genç... Kafamý öte yana iyice çevirmeden önce kendisini bir kez dinlememi rica etti ve þunlarý söyledi:
“Dört tür hýzlý okuma vardýr...
Bir: Çok hýzlý okuma... Hiçbir kelimeyi atlamadan dakikada 2 bin kelimeye kadar okumak olasýdýr. Bunu yapan bir kiþi vardý; eski baþkan Kennedy.
Ýki: Atlayarak hýzlý okuma... Yazýnýn bazý bölümleri atlanarak dakikada 6-7 bin kelime okunabilir.
Üç: Göz gezdirerek okuma... Örneðin bir gazetenin salt baþlýklarýna göz gezdirerek dakikada 15 bin kelime okunabilir.
Dört: Anafikir için okuma... Bir kitabýn sonuç veya özet bölümüne göz atarak dakikada 23 bin kelimeye kadar okunabilir.”
Kadýoðlu'nun bu sözlerinin bir anlamý da þu: Kennedy'nin yöntemi dýþýndaki yöntemlerde okumak deðil, okumamak söz konusu...
Anlamak Önemli mi?
Daha hýzlý okumak mümkün olsa bile anlamak mümkün mü? Baþka bir deyiþle; anlamadan okumak söz konusu mu? Muhsin Kadýoðlu'nun açýklamalarýndan ve bana armaðan ettiði kitabýndan (Çok Hýzlý Okuma Teknikleri) anladýðýma göre, iþin orasý biraz karýþýk.
Zira hýzlý okuma eðitimi sýrasýnda okuyucunun okuduðu yazýyý anlamasýnýn pek bir önemi yok. Önceleri anlamasa bile hýzla okumasý gerekiyor ve yetiyor.
Hýzlý okumada týpký otomobil kullanmada olduðu gibi, teknik iyice kavranýldýktan sonra, kendiliðinden geliþtiði söyleniyor.
Benim asýl ilgimi çeken, insanlarýmýzýn neden hýzlý okuma kursuna gittikleri? Bana kalýrsa býrakýn hýzlý okumayý, yavaþ okuma bile ortadan kalkmak üzere. Bu ortamda kim hýzlý okumaya çalýþýr ki?
Kadýoðlu bu kiþileri þöyle sayýyor:
“Öðrenciler, üniversite adaylarý; kolejler, parasýz yatýlý okullar, Anadolu fen liseleri sýnavlarýna hazýrlanan ortaokul ve lise mezunlarý ile bir sürü evrak okumak zorunda kalan yöneticiler ve okumayý sevdiði halde oku-maya zaman bulamayanlar bu iþe ilgi gösteriyor.”
Kadýoðlu'na göre; “Bu þekilde okumanýn tadý sonradan çýkýyor.” Kiþi hýzlý okumayý öðrenirken, önce olaydan pek bir þey anlamýyor, ama eskiden 10 günde bitiremediði 300 sayfalýk kitabý 1,5 saatte okuyunca bayaðý zevkleniyor.
Püf Noktasý
Bir insan nasýl daha hýzlý okuyabilir? Bu iþin püf noktasý nerededir? Kadýoðlu'ya göre iþin püf noktasý, nereye bakacaðýný bilmek. Normalde her kelimeyi tek tek okuyarak iþi uzatýyoruz. Oysa 2-3 kelimeyi, 3-4 keli¬meyi, 4-5 kelimeyi, 5-6 kelimeyi, hatta 7-8 kelimeyi bir arada okumak olasý. Bir bilgisayar programý sizi bu konuda hýzlandýrýyor. Ne kadar çok kelimeyi bir bakýþta görebilirseniz hýzýnýz o ölçüde artýyor.
Hýzlý okuma kurslarý ülkemizde giderek çoðalýyor. M. Kadýoðlu, bunlardan birinin daha açýldýðýný duyunca, kendisini tanýtmadan parasýný yatýrýp içeri girmek ve neler döndüðünü görmek istiyor.
Ne yazýk ki, görmek kýsmet olmuyor. Zira daha kapýdan girer girmez, henüz kendisinden hýzlý okuma dersleri almakta olan kurs hocasý tarafýndan tanýnýyor.
Demek bazý kiþiler, hýzlý okumayý öðrenmeden, hýzlý para kazanmaya kalkýþabiliyor.
Yalçýn Pekþen
Hürriyet, 10 Haziran 1993


Kişisel Gelişim Seminerleri
Elmek: bilgi@hizlioku.org ® Copyright 1998-2018 HIZLIOKUYUN
*Bu site, Dr. Muhsin Kadýoğlu'nun danışmanlığında hazırlanmış olup, Türkiye'nin ilk anlayarak hızlı okuma sitesidir.