Size Özel Kurslar     Fiyatlar     Çocuklar İçin Hızlı Okuma      Medyada Biz     Reklam Tarifemiz  
Üye Ol
  ANA SAYFA     KURS KAYIT FORMU     SORUN CEVAPLAYALIM     SIKÇA SORULAN SORULAR     HIZLI OKUMA TESTLERİ     İLETİŞİM  
Türkiye'de Anlayarak Hızlı Okuma Konusunda İlk Eser Muhsin Kadıoğlu'ndan...


Günümüzde anlayarak hýzlý okuma, sanayicisinden bürokratýna, iþçisinden yöneticisine, ilkokul çaðýndakilerden üniversite çaðýndakilere kadar, hemen herkesin ihtiyaç duyduðu acil bir konudur. Muhsin Kadýoðlu'nun Çok Hýzlý Okuma Teknikleri adlý eserinin en mühim özelliði, bu alanda yayýnlanan ilk ve doyurucu bir eser olmasý sebebiyle büyük bir ihtiyaca cevap vermesidir.

Günümüzde anlayarak hýzlý okuma, sanayicisinden bürokratýna, iþçisinden yöneticisine, ilkokul çaðýndakilerden üniversite çaðýndakilere kadar, hemen herkesin ihtiyaç duyduðu acil bir konudur. Çok Hýzlý Okuma Tekniklerinin en mühim özelliði, bu alanda yayýnlanan ilk ve doyurucu bir eser olmasý sebebiyle büyük bir ihtiyaca cevap vermesidir.
Eserin ilk bölümünde, yavaþ okuma alýþkanlýklarý tanýtýldýktan sonra, bu alýþkanlýklarý terk etme teknikleri üzerinde duruluyor. Daha sonra anlayarak hýzlý okumanýn esasýný teþkil eden “hýzlý görme ve gözün görüþ açýsýný geniþletme” teknikleri veriliyor. Yine eserde okuma alýþkanlýklarýnýn belli bir sisteme oturtulmasý için anlayarak hýzlý okumaya ait pek çok hýzlý okuma þekli verilmiþ ve bu þekillerin uygulanmasý detaylarýyla anlatýlmýþtýr.
Kitaptaki dikkati geliþtirici ve konsantrasyonu artýrýcý testler, her okuyucunun ihtiyaç duyduðu çalýþmalardýr.

 

Bilim ve Teknik (Kasým 1990)Kişisel Gelişim Seminerleri
Elmek: bilgi@hizlioku.org ® Copyright 1998-2018 HIZLIOKUYUN
*Bu site, Dr. Muhsin Kadýoğlu'nun danışmanlığında hazırlanmış olup, Türkiye'nin ilk anlayarak hızlı okuma sitesidir.