Size Özel Kurslar     Fiyatlar     Çocuklar İçin Hızlı Okuma      Medyada Biz     Reklam Tarifemiz  
Üye Ol
  ANA SAYFA     KURS KAYIT FORMU     SORUN CEVAPLAYALIM     SIKÇA SORULAN SORULAR     HIZLI OKUMA TESTLERİ     İLETİŞİM  
Siz de Kennedy gibi okuyun Yeni Şafak (21 Ocak 2002)


Okumaya meraklı biriyseniz, okuduğunuz kitaplar günlerce baþ þucunuzda sayfaları katlanmış olarak durmaz. Elinize aldığınız kitabı, aynı gün hatta bir iki saat içinde bitirirsiniz.

‘nimet’ olarak görüyor, ne kadar sürede kaç kelime okuduðunuzu merak ediyorsanýz en azýndan “www.hizlioku.org” adresine girip, okuma hýzýnýzý test edebilir, anlama puanýnýzý ölçebilirsiniz. 

Anlayarak hýzlý okumayý öðrendiðinizde, okumanýz gereken metinleri (kitap dergi, gazete, rapor v.b.) çok daha çabuk okuyacaksýnýz.

Dakikada ortalama 800 kelime hýzýna ulaþýrsanýz, 180 sayfalýk romaný bir saatte okuyabileceksiniz.

Üniversite sýnavlarýna, TUS gibi çeþitli sýnavlara hazýrlanan biriyseniz, ortalama 200 soruluk bir sýnavda, en az 30 dakika zaman üreterek, zaman içinde zaman kazanýrsýnýz. Öðrenciyseniz, sýnavlara hazýrlanýrken yüzlerce hatta binlerce sayfa metin gözünüzü korkutmaz. Bütün metinleri bir kez deðil; birkaç kez okuyarak sýnavýnýza hazýrlanabilirsiniz. Yöneticiyseniz, her gün önünüze gelen yüzlerce sayfa evraký göz ucuyla süzmek yerine, tümüyle okuyup deðerlendirebilirsiniz.

Okumaya meraklý biriyseniz, okuduðunuz kitaplar günlerce baþucunuzda sayfalarý katlanmýþ olarak durmaz. Elinize aldýðýnýz kitabý, ayný gün hatta bir iki saat içinde bitirirsiniz.

Ayþe Olgun


Eline aldýðý, mesela yirmi sayfalýk bir gazeteyi, ilanlarý dahil 29 dakikada okuyup bitirmek isteyen, hýzlý ve seri bir þekilde baþladýðý kitabý bitirmeyi düþünen, ya da baþta ÖSS olmak üzere girdiði sýnavlarda daha çok soru okuyup cevaplandýrmayý arzu eden adaylar dâhil, herkese hitap eden hýzlý okuma kurslarý, son yýllarda yoðun ilgi görüyor.

Hýzlý okuma kurslarýna katýlarak, dakikada 2 bin kelime okuyarak hýzlý okuma alanýnda bir rekor yakalayan ABD eski baþkanlarýndan John F. Kennedy’nin hýzýný yakalayabilirsiniz. Bu kurslar sayesinde, bir yaþam boyu okumanýz imkansýz gibi görünen, çok sayýda yayýn takip edebilirsiniz. Ýþte ‘hýz tutkunlarý’na hitap eden bu kurslarýn, en eski ve en birikimli olaný on iki yýldýr Çemberlitaþ’taki Birlik Vakfý’nda hizmet veriyor. Bugüne kadar, aralarýnda Prof. Dr. Oktay Sinanoðlu ve Bakýrköy eski Belediye Baþkaný ve ANAP milletvekili Dr. Kemal Naci Ekþi gibi ünlülerin de bulunduðu çok sayýda kiþinin katýldýðý, ‘Hýzlý Okuma Kurslarý’na ilginin her geçen gün biraz daha arttýðýný söyleyen ÝTÜ öðretim görevlisi Dr. Muhsin Kadýoðlu, bu tekniðin 21. yüzyýla damgasýný vurduðunu belirtti.

Bu tekniði ülkemize getiren ilk eðitimcilerden olan Dr. Kadýoðlu, önümüzdeki günlerde Birlik Vakfý’nda yeniden baþlayacak olan kurs hakkýnda bilgi verdi. Sekiz kiþilik sýnýflarda, günde bir saat egzersiz yapýlarak, toplam 18 saatte hýzlý okuma öðrenilebilineceðini söyleyen Kadýoðlu, “Anlayarak Hýzlý Okuma Kursu” hakkýnda þunlarý söyledi:

“Anlayarak Hýzlý Okuma kurslarýna katýlarak günde ortalama bir saat egzersiz yapanlar, 5-6 kat hýz artýþý saðlýyorlar. Dünya rekorunun, dakikada 2 bin kelime ile Kennedy’e ait oludðu düþünüldüðünde dakikada bin kelime okumak, ortalama bir baþarýdýr. Bizim seminerlerimizde ortaya çýkan en yüksek baþarý ise dakikada 1872 kelimedir.”Kişisel Gelişim Seminerleri
Elmek: bilgi@hizlioku.org ® Copyright 1998-2018 HIZLIOKUYUN
*Bu site, Dr. Muhsin Kadýoğlu'nun danışmanlığında hazırlanmış olup, Türkiye'nin ilk anlayarak hızlı okuma sitesidir.